Tập đoàn Bcons cập nhật tiến độ dự án Bcons Sala ngày 16/05/2022: Thi công tầng 9 -10

Cập nhật tiến độ dự án Bcons Sala 2022

.
.
.
.