Cập nhật tiến độ thi công dự án Bcons Polaris ngày 28/05/2024: Đang thi công Kết cấu tầng 1 tháp A và tháp B.

Mặt bằng tổng thể Tháp A
Mặt bằng tổng thể Tháp B
Thi công thép cột tầng 1 Tháp A
Thi công thép cột tầng 1 Tháp B
.
.
.
.