ập đoàn Bcons cập nhật tiến độ thi công dự án Bcons Sala ngày 04/07/2022: đã hoàn tất đổ bê tông tầng 15.

 

 

.
.
.
.