CÔng ty Cồ phần Dịch vụ Bất động sản Sao Việt trân trọng thống báo như sau:

Công ty xác nhận về việc những chứng từ do CÔng ty đã ban hành trong năm 2022 và chưa được sử dụng đến ngày 31/12/2022 gồm:

.
.
.
.